O nás

Posudzovanie zhody výrobkov

 • Posudzovanie zhody podľa EÚ smerníc Nového prístupu a podľa zákona č. 264/1999 Z.z. pre: hračky, stavebné výrobky, kotle, tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, tlakové nádoby a plynové spotrebiče.
 • Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Odborné posudzovanie výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005Z.z
 • Notifikovaný orgán TSÚ Piešťany, š.p. je notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:

 • 92/42/EHS Účinnosť teplovodných kotlov
 • 2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
 • 2000/14/ES Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
 • 2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita
 • 2006/42/ES Strojové zariadenia
 • 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
 • 2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
 • 2009/142/ES Spotrebiče plynných palív
 • Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 Stavebné výrobky
 • Certifikácia
 • Certifikačný orgán certifikujúci výrobky vykonáva podľa ISO/IEC 17065:2012 certifikáciu: strojov, zariadení, prístrojov a prvkov určených pre použitie v domácnostiach, službách, strojárskom, plynárenskom, elektrotechnickom, polygrafickom, chemickom a drevárskom priemysle, hutníckych výrobkov, oceľových lán, spotrebného tovaru, hracích automatov, skla, keramiky, porcelánu, kovových obalov a stavebných výrobkov.
 • Certifikácia solárnych kolektorov a systémov v systéme Solar Keymark.
 • Certifikácia výrobkov pre Ruskú federáciu a Bielorusko.
 • Vykonávanie skúšok a vydávanie ATP certifikátov podľa Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a špecializovaných prostriedkoch na ich prepravu.
 • Certifikácia systémov manažérstva EN ISO 9001.
 • Certifikácia nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku a certifikácia systému riadenia výroby v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Certifikácia osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024.
 • Skúšanie
 • Skúšky strojov, výrobných zariadení, spotrebného tovaru, technických zariadení budov a stavieb, elektrických zariadení a tepelnej techniky.
 • Skúšky, atestácia a kódovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí.
 • Mechanické skúšky materiálov v ťahu, tlaku a ohybe.
 • Skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav v umelej atmosfére.
 • Skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch.
 • Skúšky starnutia materiálov v umelej atmosfére.
 • Klimatické skúšky materiálov.
 • Inšpekcie
 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. - OPO.
 • Vykonávanie inšpekcií podľa zákona č. 133/2013 Z.z.
 • Kalibrácia meradiel

  dĺžky, tlaku, teploty, akustického tlaku a mechanického kmitania, vodomerov, sily, momentu sily - momentových kľúčov, elektrických veličín.


  Overovanie meradiel
 • Merače pretečeného množstva vody. Overovania značka: M17.
 • Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory. Overovania značka: M47.
 • Momentové kľúče. Overovacia značka: M74.
 • Ďalšie odborné služby
 • termovízna diagnostika,
 • meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
 • skúšky a kódovanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov a kontajnerov na prepravu nebezpečných vecí

 • Zoznam kontaktov

  Ing. Jaroslav CRKOŇ
  Generálny riaditeľ
  SPOJOVATEĽKA