Novinky z TSÚ

Spolupráca s BelGISS a BelGIM

Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
Dňa 19. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo 1. zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody v rámci plenárneho zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. Na stretnutí sa zúčastnili za slovenskú stranu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, TSÚ Piešťany, š.p., Slovenský metrologický ústav a Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút, za bieloruskú stranu Štátny výbor pre normalizáciu Bieloruskej republiky, Bieloruský štátny inštitút normalizácie a certifikácie BelGISS a Bieloruský štátny inštitút metrológie BelGIM.
Naši zástupcovia na stretnutí zhodnotili doterajšiu dobrú spoluprácu s bieloruskými partnermi a začlenili sa do novovytvorenej pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude spolupracovať v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Slovenskom a Bieloruskom.
  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Naši pracovníci v roku 2017 získali oprávnenie na výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk od autorizovanej osoby.
    Viac info >>>

  • Kurzy NDT

    Naši kolegovia, Ing. Samko, Ing. Zemko a Bc. Melicher, sa v mesiacoch august až október vzdelávajú na kurzoch NDT.
    Viac info >>>