Novinky z TSÚ

Národný inšpektorát práce udelil oprávnenie Technickému skúšobnému ústavu Piešťany, š. p.

Na základe splnenia podmienok podľa § 14 odst. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s platnosťou od 27. 1. 2010 Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. obdržal „Oprávnenie“ od NIP na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
Na základe splnenia podmienok podľa § 14 odst. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s platnosťou od 27. 1. 2010 Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. obdržal „Oprávnenie“ od NIP na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na obdobie 5 rokov.
Toto oprávnenie dňa 3. 2. 2010 odovzdal generálny riaditeľ Ing. Andrej Gmitter a s ďalšími zástupcami NIP i za účasti vedúcej služobného úradu ÚNMS SR Ing. Laury Nagyovej a Mgr. Martina Senčáka, riaditeľa odboru skúšobníctva a technickej normalizácie ÚNMS SR predstaviteľom TSÚ Piešťany, š. p. do rúk generálneho riaditeľa Ing. Ivana Cvengroša.
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. na základe tohto oprávnenia môže predmetnú službu v plnom rozsahu realizovať na celom území Slovenskej republiky a očakáva sa, že bude prínosom pre zvýšenie bezpečnosti technických zariadení vo všetkých oblastiach hospodárstva SR.
TSÚ si bude v závere roku 2010 pripomínať 60. výročie od svojho vzniku a táto nová služba pre zákazníkov vhodne zapadá do celkovej koncepcie rozvojových zámerov podniku.
Zástupcovia NIP a ÚNMS SR vyslovili presvedčenie, že TSÚ bude dobre reprezentovať a plniť zákonné podmienky vyplývajúce z rozsahu „Oprávnenia“ a TSÚ sa zaviazal zodpovedne plniť všetky vyplývajúce povinnosti.
  • Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES

    Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá.
    Viac info >>>

  • Rádiové zariadenia

    Ste výrobca, dovozca alebo distribútor rádiových zariadení a potrebujete pomoc, podporu alebo informácie v tejto oblasti? Neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov.
    Viac info >>>