Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikácia osôb
CERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:
  • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy EN ISO/IEC 17024:2012,
  • doklad o overení odborných vedomostí určený pre inšpektorát práce vydávajúci OPRÁVNENIE alebo PREUKAZ. CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.


CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:
  • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
  • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
  • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18


CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

Termíny skúšok:
Overovanie odborných vedomostí podľa zákona 124/2006 Z.z., vyhlášky 508/2009 Z.z., §16, §17, §18 a §24 vykonávame vždy posledný piatok v mesiaci, počas celého kalendárneho roka.

Vydané osvedčenia CERTICOS

Vydané preukazy CERTICOS

Vydané certifikáty CERTICOSÚdaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: O-018
Vydané: 12. 10. 2016
Koniec platnosti: 12. 10. 2021

Posledná aktualizácia: 21. 11. 2016


Doplňujúce informácie

Osvedčenie o akreditácii


Zoznam kontaktov

Ing. Igor KADLEC
Vedúci certifikačného orgánu osôb, metrológ ústavu

Prílohy - CERTICOS