Novinky z TSÚ

Kurzy NDT

Naši kolegovia, Ing. Samko, Ing. Zemko a Bc. Melicher, sa v mesiacoch august až október vzdelávajú na kurzoch NDT.
Kurzy sa konajú pod záštitou Prvej zváračskej, a.s., Bratislava a poskytujú odbornú prípravu pre praktickú kontrolu, vyhodnocovanie meraní a používanie odborných noriem v oblasti skúšania vizuálnymi metódami (VT), merania hrúbok ultrazvukom (UTT) a skúšania kapilárnymi metódami (PT).
Vizuálna metóda je základnou metódou pre zisťovanie povrchových chýb a odchýlok tvaru výrobkov z ocelí a ďalších kovových materiálov. Meranie hrúbok ultrazvukom slúži na detekciu zmeny hrúbky materiálov, meraním a vyhodnocovaním nameraných hodnôt umožní zistiť prevádzkové opotrebenie materiálu, dodržiavanie hrúbky materiálov dodaných zariadení, korózny úbytok a pod. Najčastejšie sa používa pri meraní stien nádrží a potrubí. Kapilárna metóda môže byť použitá na rôznych typoch materiálov, s výnimkou vysoko poréznych materiálov. Pre detekciu povrchových trhlín sa využíva farebná detekčná kvapalina a jej kapilárne účinky.
Získané poznatky využijú naši kolegovia v rámci posudzovania zhody výrobkov a pri výkone inšpekcií a auditov.
  • Spolupráca s BelGISS a BelGIM

    Zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody
    Viac info >>>

  • Vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

    Prevádzkujete detské ihrisko? Chcete zabezpečiť, aby bolo pre deti bezpečné? My Vám ponúkame riešenie.
    Viac info >>>