História skúšobne


Skúšobňa TSÚ patrí medzi najstaršie a najväčšie skúšobne v Slovenskej republike.

Historické míľniky:

1949Rozhodnutie Ministerstva strojárenstva v Prahe, č. j. 12457/50-V-IV-1, o vzniku výskumného a vývojového závodu ako súčasť Kovotechny Praha
1950Vznik výskumného a vývojového závodu Kovotechna Piešťany, ako súčasť Kovotechny Praha, ktorého hlavnou náplňou bol výskum, vývoj a skúšanie výrobkov predovšetkým kovového spotrebného tovaru
1952Skúšobňa výrobkov a materiálov - počiatočný sortiment tvoril kovový spotrebný tovar, neskôr liečebné nástroje a prístroje, domáce strojčeky, kovový riad, obaly, rysovacie a meracie potreby, neskôr sa uplatnili metrologické činnosti
1955K 1. 3. 1955 získala skúšobňa v Piešťanoch "autorizáciu", t.j. oprávnenie vydávať osvedčenia a skúšať všetky materiály a polotovary používané v strojárskom priemysle. Táto autorizácia platila až do roku 1965.
1958"akostné značkovanie výrobkov" - Piešťanský závod Kovotechna Praha
1960Kovotechna závod 04 - autorizovaná skúšobňa Piešťany je súčasťou VHJ Kovový tovar v Trnave
1965Dňom 1. 1. 1965 bol zriadený Strojírenský zkušební ústav v Brne (SZÚ) a skúšobňa v Piešťanoch sa stala jednou z jeho pobočiek.
1969Zámer na výstavbu nového skúšobníckeho objektu
1973-1991Výstavba nových areálov skúšobne
1975Dňom 1. 1. 1975 vznikol z pobočky v SZÚ v Piešťanoch Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení - SKTC č. 243 ako právne samostatná štátna hospodárska organizácia podriadená Úradu pre normalizáciu a meranie v Prahe
1992Zmena názvu: Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení (ČSÚAPZ) sa mení na Technický skúšobný ústav (TSÚ)
1993Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa k 1. 1. 1993 zriaďovateľom TSÚ Piešťany stal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR s autorizačnou značkou SKTC-104
1993Vznik štátnej skúšobne pod označením SKTC-104
1998Od 1. 6. 1998 nesie ústav názov Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
1998Od 1. 10. 1998 je ústav autorizovaný MVRR SR podľa zákona č. 90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch s autorizačnou značkou CIS 03/1998 na výkon certifikácie preukazovania zhody, vykonávanie inšpekcie a ako skúšobné laboratórium
1999Od 21.11.1999 má vybudovaný a certifikovaný systém kvality podľa noriem STN EN ISO 9002
1999TSÚ Piešťany, š. p., obdržal ocenenie predsedu ÚNMS SR: "Pamätná medaila pri príležitosti 80 rokov metrológie na Slovensku"
2000TSÚ Piešťany, š. p., obdržal cenu "Skúšobňa roka SR 1999"
2000Od 1.1.2000 je ústav autorizovaný ÚNMS SR podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Riadi sa nariadeniami vlády č. 391 – 395 zo 16.12.1999, č. 400 z 22.12.1999 v znení nariadenia vlády č. 13 z 25.02.2001, č. 425 z 8.12.2000, č. 433 z 18.12.2000, č. 513 z 28.11.2001 a č. 571 z 6.12.2001
2001Ústav je akreditovaný Ruskou federatívnou republikou v systéme GOST-R na vykonávanie skúšok strojárskych výrobkov a spotrebného tovaru
2001Nadácia Slovak Gold udelila TSÚ Piešťany, š.p. Certifikát ochrannej značky kvality No 24/2001 a Zlatú medailu SLOVAK GOLD
2001TSÚ Piešťany, š. p., sa stal víťazom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2001 v kategórii Veľké organizácie poskytujúce služby
2002TSÚ Piešťany, š. p., obdržal Zlatú medailu SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania
2003TSÚ Piešťany, š. p., má od 11. 06. 2003 pre svoje služby zavedený, udržiavaný a fungujúci systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2001
2003TSÚ uzavrel dohodu o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok s najväčšou bieloruskou skúšobňou Bieloruským štátnym ústavom štandardizácie a certifikácie (BelGISS) pre strojárske výrobky
2004TSÚ Piešťany uzavrel dohodu o spolupráci s Bieloruským štátnym ústavom metrológie (BelGIM) o vzájomnom uznávaní výsledkov skúšok
2004TSÚ Piešťany, š.p., bol akreditovaný v akreditačnom systéme Bieloruskej republiky ako Certifikačný orgán výrobkov
2004Získanie poverenia MDPT SR na skúšanie a certifikáciu dopravných a prepravných prostriedkov na prepravu skaziteľných potravín - ATP
2004TSÚ Piešťany, š.p., bol zavedený do zoznamu medzinárodných skúšobní. Akceptácia vydaných certifikátov podľa dohody ATP od ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE INLAND TRANSPORT COMMITTEE pri OSN
2005TSÚ Piešťany, š.p., získal poverenie od MF SR v zmysle zákona č. 171/2006 Z.z. o hazardných hrách na overovanie prístrojov a zariadení
2005Dobudovanie skúšobne pre kotly na pevné palivá v Pobedíme
2006Získanie osvedčenia od ÚOŠKŠOK Trenčín na spôsobilosť spracovať návrhy kodifikačných údajov výrobkov v rámci NATO s identifikačným znakom "TS"
2006Realizácia skúšania čističiek odpadových vôd, dynamické životnostné skúšanie výrobkov pre automobilový a elektrotechnický priemysel a skúšky pomocou infračervenej termografie
2006Podpísanie rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci v oblasti skúšok metrologických charakteristík a technických charakteristík meradiel s SMÚ
2007Získanie ocenenia Zlatá medaila SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania
2007Získanie notifikácie EMC podľa smernice EÚ 2004/108/EC
2008Vytvorenie a realizácia novej korporátnej identity TSÚ v súčinnosti rezortných organizácií ÚNMS SR
2008Získanie akreditácie, autorizácie, notifikácie pre zdravotnícke pomôcky
2008Rozšírenie výrobkovej akreditácie v systéme GOST-R
2008TSÚ získal aktívnu pozíciu v rámci medzivládnej dohody medzi SR a Bieloruskom
2008Rozšírenie činností v rámci zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách na základe rozhodnutia MF SR
2009Vybudovanie a akreditácia skúšobne na solárne kolektory
2009Získanie poverenia od MH SR na referenčné miesto v oblasti solárnych kolektorov
2009Získanie akreditácie pre oblasť certifikácie osôb
2009Ocenený finalista v súťaži „Národná cena SR za kvalitu za r. 2009“
2010Prvé skúšky bicyklov na elektrický pohon - EPAC v TSÚ
2010Získanie poverenia na certifikáciu v systéme SOLAR KEYMARK
2010Oprávnenie od Národného inšpektorátu práce - TSÚ je oprávnená právnická osoba
2011TSÚ v spolupráci s Národnou komisiou pre štítky kvality udelil prvý slovenský štítok kvality EHPA pre tepelné čerpadlo
2011Notifikácia TSÚ na smernicu 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek
2011Predĺžená notifikácia na smernicu 93/42/ES - Zdravotnícke pomôcky
2012Zásadné zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré sú zamerané na nosné činnosti podniku, pri dvojstupňovom riadení manažérskych činností podniku
2013Zlúčením jednotlivých skúšobných laboratórií v TSÚ Piešťany, š. p., bola vytvorená skúšobňa TSÚ, ktorá získala akreditáciu SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025
2013Začiatok budovania vlastnej EMC komory v priestoroch TSÚ Piešťany, š.p., na skúšky elektromagnetickej kompatibility výrobkov
2014Slávnostné otvorenie EMC komory v priestoroch TSÚ Piešťany, š.p.
2014Zlúčenie jednotlivých kalibračných laboratórií TSÚ Piešťany, š.p., do jedného kalibračného laboratória akreditovaného SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17025
2015Vytvorenie úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
2015Zriadenie obchodného oddelenia v rámci úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
2016Rozšírenie inšpekčného orgánu pre činnosť OPO o nové pracovisko v Žiline
2017Získanie autorizácie na výkon overovania určených meradiel - tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
2017Zavedenie novej služby – vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk
2018Získanie akreditácie a notifikácie na posudzovanie zhody rádiových zariadení podľa smernice 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia (RED)
2019Rozšírenie rozsahu akreditácie inšpekčného orgánu o inšpekciu na podporu certifikácie zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a o inšpekciu na podporu certifikácie výťahov
2020Rozšírenie rozsahu akreditácie Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky o posúdenie zhody podľa smernice 2014/33/EÚ Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov a o posúdenie zhody podľa smernice 2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére
2020Rozšírenie spôsobilosti certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTITECH o certifikáciu systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa ISO 13485:2016