Novinky z TSÚ

Zmena v legislatíve detských ihrísk

Ste prevádzkovateľom detského ihriska? POZOR! Pripravte sa na nové zmeny v legislatíve!

V súčasnosti sú legislatívne ustanovené požiadavky len na individuálne zariadenia detského ihriska v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z.z., ktoré predstavuje vykonávací predpis k zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Avšak zákon č. 264/1999 Z.z. bol zrušený a od 01.04.2018 nahradený novým zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého vykonávacie nariadenia k predchádzajúcemu zákonu ostávajú platné a účinné iba do 1. apríla 2019.

V zmysle súčasnej úpravy sú zariadenia detského ihriská považované za tzv. určené výrobky, ktoré musia byť vyrobené v súlade s technickými normami, a ktoré možno uviesť na trh alebo do prevádzky len v prípade, že bola posúdená zhoda s týmito technickými normami a bolo vydané vyhlásenie o zhode. Toto sa však vzťahuje len na tie zariadenia detského ihriska, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2011 s výnimkou tých, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (tzv. princíp vzájomného uznávania).

Tento režim sa však ukázal ako nie optimálny pre prax, pretože v rámci neho dochádza k neželanému stavu, keď sa nesprávnou montážou mení bezpečná konštrukcia na nebezpečnú. Aplikačná prax si žiada klásť väčší dôraz najmä na stav zariadení detských ihrísk po ich umiestnení na detské ihriská, keď je možné posúdiť ich bezpečnosť po zohľadnení možného vplyvu montáže na vlastnosti zariadenia. V rámci platnej regulácie nie je riešená otázka údržby detských ihrísk a náležite ustanovené podmienky zodpovednosti za nedostatočnú údržbu.

Cieľom návrhu nového zákona je definovať základné požiadavky na detské ihrisko ako ucelený priestor, v ktorom deti nesmú byť vystavené väčšiemu riziku než je riziko bežne a rozumne očakávané pri hre detí. Potreba prípravy originálneho právneho predpisu o detských ihriskách vychádza z aplikačnej praxe, keď opakovanými celoslovenskými kontrolnými akciami Slovenskej obchodnej inšpekcie bolo zistené, že na území Slovenskej republiky v značnej miere prevládajú detské ihriská s nedostatkami, a to najmä s nedostatkami spôsobenými nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou. Problémom bývajú rovnako novozriadené detské ihriská s konštrukčnými nedostatkami, keď sa neodbornou montážou stáva zo zariadenia detského ihriska spĺňajúceho bezpečnostné požiadavky zariadenie ohrozujúce zdravie užívateľov.

V roku 2017 Slovenská obchodná inšpekcia skontrolovala na území SR 142 detských ihrísk a 1070 na nich umiestnených zariadení, z toho 112 ihrísk a 455 na nich umiestnených zariadení malo nájdené nedostatky.

Nový právny predpis má preto za cieľ stanoviť minimálne bezpečnostné požiadavky na všetky verejne prístupné detské ihriská a zabezpečiť, aby boli tieto požiadavky riadne plnené pri uvedení detského ihriska do prevádzky, ako aj počas celého obdobia, keď je detské ihrisko prístupné deťom.

Sprievodným cieľom je určiť jasné požiadavky na údržbu a kontroly detských ihrísk a osoby oprávnené vykonávať tieto činnosti.

Pre viac informácií kontaktujte:
Ing. Martina Šurinová – oprávnená osoba na vykonávanie hlavnej ročnej kontroly detského ihriska


Viac info >>>
  • Doškolenia v oblasti automatizácie a robotizácie

    Dňa 16.5.2019 sa v priestore TSU Piešťany, š.p. konalo stretnutie revíznych technikov, ktorí prejavili záujem „chytiť nový dych“. Súčasný vývoj výrobných technológii má exponenciálny rast.
    Viac info >>>

  • Návšteva z Tanzánie

    Dňa 15.5.2019 nás navštívil pán James Mbalwe, generálny riaditeľ Gaming Board of Tanzania (GBT) so svojimi spolupracovníkmi.
    Viac info >>>