Novinky z TSÚ

Informácie o smernici Európskeho parlamentu č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach

17. 5. 2006 bola schválená Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach dopĺňajúca smernicu 95/16/ES (výťahy) s cieľom aktualizovať technické predpisy.
17. 5. 2006 bola schválená Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojových zariadeniach dopĺňajúca smernicu 95/16/ES (výťahy) s cieľom aktualizovať technické predpisy. V súčasnosti platná Smernica č. 98/37/ES o strojových zariadeniach zostáva v platnosti do 29. decembra 2009, keď sa skončí obdobie pre adaptáciu, pretože Smernica 2006/42/ES nemá stanovené prechodné obdobie.
Nová smernica bola prijatá ako základ pre fungovanie vnútorného trhu a pre vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a životného prostredia. Upravuje základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa návrhu a konštrukcie strojových zariadení uvedených v Prílohe I novej smernice.
Zmeny v novej smernici prispejú k zlepšeniu bezpečnosti strojových zariadení na trhu EÚ. Jednotliví výrobcovia sa majú postupne oboznámiť s novou smernicou, sledovať vývoj harmonizovaných noriem a zosúladiť požiadavky smernice s návrhom a konštrukciou svojich strojových zariadení tak, aby k 29. 12. 2009 nemali zbytočné problémy s posudzovaním zhody svojich výrobkov a s ich umiestňovaním na trhu EÚ.
TSÚ ako notifikovaná osoba č. 1299 má svojho zástupcu, ktorý sa dvakrát ročne zúčastňuje koordinačných zasadaní CNB-MA (Európska spolupráca pri strojových zariadeniach a bezpečnostných komponentoch) v Bruseli. Ostatné zasadnutie dňa 10. 6. 2009 riešilo problematiku revízie komplexu harmonizovaných noriem a Príručky na aplikáciu vo vzťahu k novej smernici o strojových zariadeniach. Takto získané informácie nám umožňujú správnu aplikáciu novej smernice a sú pre našich zákazníkov výzvou na spoluprácu pri aplikácii novej smernice na výrobky uvádzané na trh po 29. 12. 2009.
 • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

  V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka

  Vážení obchodní partneri,
  v dňoch 26. augusta až 30. augusta 2019 máme podnikovú dovolenku,
  stretneme sa s Vami opäť 2. septembra 2019.
  Ďakujeme za pochopenie!