Novinky z TSÚ

Meranie a rozpočítanie tepla 2011

Konferencia s medzinárodnou účasťou
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci s ZSVTS Bratislava a TSÚ Piešťany, š. p. zorganizovala už 11. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie tepla. Program konferencie bol už tradične rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusným fórom.

Prednášky boli tradične venované energetickej legislatíve, pozornosť účastníkov bola upriamená nielen na rozpočítanie nákladov, ale aj na budovy a ich vnútorné prostredie, diagnostiku stavu budov a vplyv existujúceho stavu na náklady na vykurovanie. Priestor bol venovaný aj obnoviteľným zdrojom energie, ako prostriedkom na zníženie nákladov na prevádzku budov a technické prostriedky na jej získavanie. Energetickej legislatíve vo vzťahu k energetickej efektívnosti. Pozornosť bola už tradične venovaná určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania. Priestor dostali prezentácie špičkových výrobcov technických prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Značný priestor v diskusii bol venovaný otázkam k Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla ako i komunikácii medzi odberateľom a konečnými spotrebiteľmi.

Konferencia bola zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. Sme však presvedčení, že konferencia bude mať čo povedať aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Vstup do galérie

fotkaViac info >>>
 • Rozšírenie akreditácie v oblasti smerníc ATEX a Výťahy

  V dňoch 14.-16.8.2019 prebehlo posúdenie inšpekčného orgánu TSÚ Slovenskou národnou akreditačnou službou.
  Viac info >>>

 • Podniková dovolenka

  Vážení obchodní partneri,
  v dňoch 26. augusta až 30. augusta 2019 máme podnikovú dovolenku,
  stretneme sa s Vami opäť 2. septembra 2019.
  Ďakujeme za pochopenie!