Kompetencie

KOMPETENCIE


Notifikovaný orgán
TSÚ Piešťany, š.p. je notifikovaným orgánom EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:

  • 92/42/EHS Účinnosť teplovodných kotlov
  • 2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
  • 2000/14/ES Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
  • 2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita
  • 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia (RED)
  • 2006/42/ES Strojové zariadenia
  • 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
  • 2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
  • Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/426 Spotrebiče plynných palív
  • Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 Stavebné výrobkyVykonávame skúšky elektrickej bezpečnosti výrobkov a zariadení v rozsahu smernice 2014/35/EÚ Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD).

Doplňujúce informácie

Notifikácia TSÚ v databáze NANDO


Zoznam kontaktov

Ing. Igor KURUC, CSc.
Riaditeľ úseku certifikácií, inšpekcií a rozvoja zamestnancov
Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV