Kompetencie

KOMPETENCIE, OZNACENIE CE, NOTIFIKACIA, AKREDITACIA, AUTORIZACIA, POVERENIE


Notifikovaná osoba
TSÚ Piešťany, š.p. je notifikovanou osobou EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre nasledujúce smernice tzv. Nového prístupu:

 • 2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
 • 2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita
 • 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia (RED)
 • 2006/42/ES Strojové zariadenia
 • 2000/14/ES Emisia hluku v prostredí pochádzajúca zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve
 • 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
 • 2014/33/EÚ Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov
 • 2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
 • 2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 426/2016 Spotrebiče plynných palív
 • Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 Stavebné výrobkyVykonávame skúšky elektrickej bezpečnosti výrobkov a zariadení v rozsahu smernice 2014/35/EÚ Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD).

Doplňujúce informácie

Notifikácia TSÚ v databáze NANDO


Zoznam kontaktov

Mgr. Katarína CÍBIKOVÁ
Vedúca obchodného oddelenia

Notifikovaná osoba