Kompetencie

KOMPETENCIE, OZNACENIE CE, NOTIFIKACIA, AKREDITACIA, AUTORIZACIA, POVERENIE


Autorizácia
AUTORIZÁCIA SKTC -104

Na základe autorizácie TSÚ Piešťany , š.p. vykonáva posudzovanie zhody podľa nasledovných nariadení vlády SR (ďalej len NV SR) a Zákona:

 • NV SR č. 436/2008 Z. z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení NV SR č. 140/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • NV SR č.127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • NV SR č.193/2016 Z.z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
 • NV SR č.236/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES


AUTORIZÁCIA SK03

Posudzovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v rozsahu:
 • certifikácie výrobkov,
 • certifikácia riadenia výroby,
 • ako skúšobné laboratórium.

TSÚ Piešťany, š.p., má na vyššie uvedené činnosti vydané Osvedčenie o autorizácii SK03 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

AUTORIZÁCIA NA VÝKON OVEROVANIA URČENÝCH MERADIEL

Merače pretečeného množstva vody
Zvukomery a integrujúce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofóny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrátory
Overovania značka: M47

Momentové kľúče do 1000Nm
Overovacia značka: M65

Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel
Overovacia značka: M91