PROBLEMATIKA AUTOMATIZOVANÝCH A ROBOTIZOVANÝCH PRACOVÍSK AJ S KOLABORATÍVNOU APLIKÁCIOU V PRAXI A JEJ BEZPEČNOSŤ - ÚVOD


V posledných rokoch akoby sa vrece roztrhlo s pracoviskami s robotizovanými aplikáciami. Jednak je to spôsobené rozmachom automobilového priemyslu a naviazanosťou firiem naň, ale aj zmenou pohľadu prevádzkovateľov na samotné robotizované pracoviská. Robot je rýchly, presný, neochorie, neodvráva, je 24 hodín denne v práci a v konečnom dôsledku, keď si to prevádzkovateľ preráta, tak ho to stojí menej ako zamestnávať človeka.

Druhou stranou mince je však bezpečnosť takýchto pracovísk. Samotnú bezpečnosť pracoviska ovplyvňuje najväčšmi cena, čo je typické pre Slovensko. Čo sa týka legislatívy, tak povinnosti treba rozdeliť medzi výrobcu a prevádzkovateľa. Bezpečnosť takéhoto výrobku deklaruje výrobca alebo integrátor vo svojom vyhlásení o zhode (CE). Toto vyhlásenie o zhode vydáva v zmysle zákona č.56/2018 Z.z. (Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V §5 tohto zákona je presne uvedené, čo je povinnosťou výrobcu pred uvedením určeného výrobku na trh. V §22 si výrobca zvolí, akým spôsobom (podľa akého modulu) vykoná posudzovanie zhody.

Pre prevádzkovateľa (užívateľa) je najdôležitejšie postupovať v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a Nariadenia vlády č.392/2006 Z.z. (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov). Vzhľadom na to, že toto Nariadenie vlády je z roku 2006, tak nerieši samostatne robotizované pracoviská, ale len všeobecne minimálnu bezpečnosť všetkých pracovísk. Konkrétne o robotizovaných pracoviskách hovoria ISO, IEC, EN a STN normy.


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu