Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach je požiadavkou na výrobky umiestňované na trh Európskeho spoločenstva.
Harmonizovaná norma EN 50581:2012 k smernici 2011/65/EÚ definuje požiadavky technickej dokumentácie k posúdeniu elektrických a elektrotechnických výrobkov z hľadiska obmedzovania nebezpečných látok takto:

Výrobca musí vypracovať technickú dokumentáciu, aby preukázal, že elektrické, alebo elektronické výrobky sú v zhode s obmedzovaním látok.
Technická dokumentácia musí obsahovať aspoň tieto prvky:

  • celkový popis výrobku,
  • dokumenty k materiálom, častiam a/alebo podzostavám,
  • informácie, ktoré popisujú vzťah medzi technickými dokumentmi a zodpovedajúce materiály, časti a/alebo podzostavy vo výrobku,
  • zoznam harmonizovaných noriem a/alebo iných technických špecifikácií, ktoré boli použité na vypracovanie technických dokumentov, na ktoré tieto dokumenty odkazujú.


Výsledok posúdenia výrobcom musí byť vo forme nasledujúcich dokumentov:
a) Deklarácia dodávateľa a/alebo zmluvnej dohody, ako napríklad:
  • vyhlásenie dodávateľa, ktorým potvrdzuje, že materiály, časti a/alebo podzostavy obsahujú obmedzované látky iba v povolenom množstve a identifikuje akúkoľvek výnimku, ak k nej prišlo,
  • podpísané zmluvy, ktoré potvrdzujú, že je splnená špecifikácia dodávateľa k maximálnemu obsahu obmedzovaných látok v materiáloch, častiach a/alebo podzostavách,

a/alebo
b) Materiálová deklarácia
  • Materiálová deklarácia poskytujúca informácie o obsahu konkrétnej látky a identifikujúca každú výnimku, ku ktorej došlo,

a/alebo
c) Výsledky analytických skúšok.
  • Výsledky analytických skúšok metódami popísanými v EN 62321, alebo na ktoré táto norma odkazuje.


Zoznam kontaktov

Ing. Dušan HANKO
Vedúci COCV