Aktualizované dňa 6.5.2021: Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa
27.10.2020

V prílohe nájdete USMERNENIE č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021 zo dňa
26.02.2021 k činnosti v oblasti metrológie, ktoré vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona
č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 198/2020 Z. z. na základe vyhlásenia núdzového stavu na území Slovenskej republiky
od 01.10.2020 podľa čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky uznesením č. 587 zo dňa 30.09.2020
a na základe opakovaného predĺženia času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 zo dňa 30.09.2020 na obdobie 40 dní s účinnosťou od 08.02.2021.