Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikácia osôb
CERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:
 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy EN ISO/IEC 17024:2012,
 • doklad o overení odborných vedomostí určený pre inšpektorát práce vydávajúci OPRÁVNENIE alebo PREUKAZ. CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.


CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:
 • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
 • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
 • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18
 • projektovania (elektrických VTZ) podľa ISO/IEC 17 024


CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O SLUŽBU:

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §16 môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie BOZP pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písmena a) až g), i) až k) a m) zákona.

Podmienkou na vydanie certifikátu, preukazu alebo osvedčenia je:
 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú inak,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie BOZP,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a zákona,
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu stanovenom právnymi predpismi na zaistenie BOZP,
 • overenie odborných vedomostí.


V priestoroch TSÚ, oddelenie CERTICOS, vykonávame poslednú z vyššie uvedených činností, overenie odborných vedomostí. V prípade úspešného overenia odborných vedomostí je žiadateľovi vydaný Doklad o overení odborných vedomostí, ktorý spoločne s ostatnou požadovanou dokumentáciou musí žiadateľ predložiť na IP v mieste pôsobenia TSÚ – IP Trnava. K dokladu je potrebné doložiť:
 • písomná žiadosť (dostupná na stránke inšpektorátu práce TT) a kolok v hodnote 5,- €,
 • doklad o overení odborných vedomostí (vydáva Certicos),
 • doklady potvrdzujúce, že spĺňate požiadavky na vek, prax a vzdelanie v rozsahu právnych predpisov,
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako 6 mesiacov,
 • doklad o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu právnych predpisov.


V prípade úspešného overenia odborných vedomostí a splnenia požiadaviek podľa zákona môže byť tiež žiadateľovi ako výstupný doklad vydaný certifikát.

To, či spĺňate požiadavky na prax a vzdelanie, si môžete overiť vo Vyhláške č. 508/2009 Z.z.
Celé znenie zákona môžete nájsť na: https://www.epi.sk/zz/2006-124 a celé znenie vyhlášky môžete nájsť na: https://www.epi.sk/zz/2009-508

Termíny skúšok:
Overovanie odborných vedomostí vykonávame v pracovné dni od pondelka do piatka vždy po dohode so žiadateľom.

Vydané certifikáty CERTICOSPrílohy - CERTICOS