Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie
Podľa požiadaviek zákona č. 124/2006 v znení neskorších predpisov § 4 a § 14 ods. 1 písm. d) a vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 5 je možné vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať VTZ iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ktorej bolo vydané odborné stanovisko oprávnenou právnickou osobou.

Posúdenie konštrukčnej projektovej dokumentácie vykonávame na základe žiadosti, alebo objednávky s nasledovným obsahom:
  1. názov, adresu a IČO žiadateľa,
  2. názov zariadenia, prípadne jeho umiestnenie,
  3. či sa jedná o posúdenie typu, jednotlivého zariadenia, dovozu alebo vývozu,
  4. v prílohe konštrukčná dokumentácia
  5. informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt

Za účelom čo najrýchlejšieho posúdenia ( operatívneho odstránenia nedostatkov ) je potrebné žiadosť doplniť o ďalšie údaje :
  1. Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  2. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu
  3. Navrhovaný termín posúdenia
  4. Ak si posúdenú dokumentáciu vyzdvihnete osobne, je potrebné to uviesť v žiadosti

Výstupný doklad
odborné stanovisko k dokumentácii

Čo má obsahovať dokumentácia
Minimálny rozsah konštrukčnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prílohy

90-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu

OPO