Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania
Zákon ukladá v § 18 ods. 5 stavebníkovi povinnosť na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom. Kópiu vydaného odborného stanoviska je oprávnená právnická osoba povinná zaslať bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Posúdenie projektovej dokumentácie vykonávame na základe žiadosti alebo objednávky s nasledujúcim obsahom:
  1. Názov, adresa a IČO žiadateľa.
  2. Názov dokumentácie a prípadne umiestnenie stavby.
  3. Informácia, či ide o posúdenie dokumentácie k stavebnému konaniu, alebo inej dokumentácie.
  4. V prílohe projektová dokumentácia.

Za účelom čo najrýchlejšieho posúdenia (operatívneho odstránenia nedostatkov) je potrebné žiadosť doplniť o ďalšie údaje:
  1. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
  2. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
  3. Navrhovaný termín posúdenia.
  4. Ak si posúdenú dokumentáciu vyzdvihnete osobne, je potrebné to uviesť v žiadosti.

Výstupný doklad:
Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii.

Čo má obsahovať dokumentácia:
Minimálny rozsah projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu je uvedený vo Vyhláške 453/2000 Z. z. § 9 ods. 1.Prílohy

91-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu

OPO