Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Úradná skúška
Úradná skúška je overenie, či VTZ pred uvedením do prevádzky je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

Úradná skúška sa vykonáva:
 • Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky.
 • Po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, ak ide o VTZ plynové.
 • Po ukončení opravy tlakového celku zváraním pri vyhradených tlakových a plynových zariadeniach.

Úradnú skúšku vykonávame na základe písomnej žiadosti s nasledujúcim obsahom:
 1. Obchodný názov podľa zápisu v Obchodnom alebo Živnostenskom registri, alebo meno žiadateľa.
 2. Adresu prevádzkovateľa/žiadateľa.
 3. IČO, ak je prevádzkovateľ/žiadateľ podnikateľský alebo iný obdobný subjekt.
 4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 5. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
 6. Názov zariadenia a jeho základné technické parametre.
 7. Miesto konania skúšky – umiestnenie zariadenia.
 8. Navrhovaný termín výkonu skúšky.

Žiadateľ na skúšku predloží:
 1. Správy o odborných prehliadkach a skúškach.
 2. Konštrukčnú dokumentáciu, ktorá bola predložená na posúdenie, a dokument o jej posúdení.
 3. V prípade určených výrobkov vyhlásenie o zhode, alebo identifikuje označenie zariadenia značkou CE.
 4. Ostatné doklady po vzájomnej dohode.

Výkon úradnej skúšky
 1. Inšpektor vykoná a vyhodnotí úradnú skúšku.
 2. Výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii.
 3. Vydá Osvedčenie o úradnej skúške v prípade úspešnej skúšky.
 4. Vyskúšané zariadenie označí.
 5. V prípade neúspešnej skúšky sa dohodne na novom termíne po odstránení prekážok a závad, ktoré bránili vydaniu Osvedčenia.

Právne predpisy vyžadujúce vykonanie prvej úradnej skúšky:
 • § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 • § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 odst. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Prílohy

92-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu

OPO