Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Opakovaná úradná skúška
Opakovaná úradná skúška je overovanie v pravidelných lehotách, či VTZ spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a overenie či je VTZ obsluhované bezpečným spôsobom.

Opakovaná úradná skúška sa vykonáva v zmysle:
 • v lehotách uvedených v prílohách vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • najneskôr po každých 10 rokoch prevádzky vyhradeného technického elektrického zariadenia,
 • v lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou,
 • pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • na základe rozhodnutia orgánov dozoru.

Opakovanú úradnú skúšku vykonávame na základe písomnej žiadosti alebo objednávky s nasledujúcim obsahom:
 1. Obchodný názov podľa zápisu v Obchodnom, alebo Živnostenskom registri, alebo meno žiadateľa.
 2. Adresu žiadateľa.
 3. IČO, ak je žiadateľ podnikateľský alebo iný obdobný subjekt.
 4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 5. Telefonické a prípadne emailové spojenie na kontaktnú osobu.
 6. Názov zariadenia a jeho základné technické parametre.
 7. Miesto konania skúšky – umiestnenie zariadenia.
 8. Navrhovaný termín výkonu skúšky.

Žiadateľ na skúšku predloží:
 1. Správy alebo záznamy o posledných odborných prehliadkach a skúškach, resp. úradných skúškach.
 2. Sprievodnú technickú dokumentáciu.
 3. Ostatné doklady po vzájomnej dohode.
 4. Protokol alebo rozhodnutie orgánu dozoru v prípade, ak používanie zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce.

Výkon úradnej skúšky
 1. Inšpektor vykoná a vyhodnotí úradnú skúšku.
 2. Výsledok skúšky potvrdí v sprievodnej dokumentácii.
 3. Vydá Osvedčenie o úradnej skúške v prípade úspešnej skúšky.
 4. Vyskúšané zariadenie označí.
 5. V prípade neúspešnej skúšky sa dohodne na novom termíne po odstránení prekážok a závad, ktoré bránili vydaniu Osvedčenia.

Právne predpisy vyžadujúce vykonanie prvej úradnej skúšky:
 • § 12 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 • § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 • § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Prílohy

93-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Ing. Peter PAGÁČ
Vedúci inšpekčného orgánu
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina
Ing. Tomáš BEDNÁRIK
Skúšobný technik
Hana FILIPOVÁ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu
Ing. Gabriela ŠIMONOVÁ
Pracovníčka inšpekčného orgánu