Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôbCERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:
 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy EN ISO/IEC 17024:2012, viď rozsah akreditácie.
 • doklad o overení odborných vedomostí určený pre inšpektorát práce vydávajúci OPRÁVNENIE alebo PREUKAZ. CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

 • CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:
  • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
  • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
  • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18
  • projektovania (elektrických VTZ) podľa ISO/IEC 17 024


  CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

  Termíny skúšok:
  Overovanie odborných vedomostí vykonávame v pracovné dni od pondelka do piatka vždy po dohode so žiadateľom.

  Vydané certifikáty CERTICOS  Prílohy

  94-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


  Doplňujúce informácie

  Národný inšpektorát práce


  Zoznam kontaktov

  Ing. Zlatica MICHÁLEKOVÁ VARGOVÁ
  Vedúca CERTICOS

  Prílohy - CERTICOS