Certifikácia

Certifikácia systémov manažérstva, osôb, výrobkov (aj pre východné trhy), certifikácia Solar Keymark


Certifikát systémov manažérstvaCertifikát systémov manažérstva
Certifikácia sytémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001.

Výstupom je registrovaný certifikát systémov manažérstva kvality a certifikačná značka zhody.

CERTITECH je spôsobilý podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17 021-1 a 17021-3 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality
podľa EN ISO 9001 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia Q-007 a certifikáciu systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa ISO 13485:2016 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia Q-083.
CERTITECH je registrovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou /SNAS/.

CERTITECH vykonáva tieto akreditované činnosti:
 • vykonanie prvej etapy auditu /audit dokumentácie a zhodnotenie podmienok systému manažérstva kvality/
 • vykonanie druhej etapy auditu /audit zavedenia systému manažérstva kvality vrátane jeho efektívnosti/
 • vydanie certifikátu /na základe posúdenie zistení z auditu/
 • činnosti dozoru/nad zavedením systémom manažérstva kvality/
 • expertízne správy /týkajúce sa systémov manažérstva kvality/
 • certifikáciu systému výrobcov zdravotníckych pomôcok, systémy manažérstva kvality, požiadavky na splnenie
  predpisov podľa normy EN ISO 13 485

 • CERTITECH vykonáva tieto neakreditované činnosti:
 • certifikáciu environmentálneho manažérstva podľa podľa požiadaviek normy EN ISO 14001
 • certifikáciu manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy ISO 45001
 • certifikáciu požiadaviek kvality kladených na činnosti pri zváraní podľa požiadaviek normy EN ISO 3824-2
 • certifikáciu systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa požiadaviek normy EN ISO 22000


 • V prípade potreby informácií o nami vydaných platných, pozastavených alebo zrušených certifikátoch sa, prosím, obráťte na vedúceho CERTITECH-u prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.  Zoznam kontaktov

  Ing. Katarína BARTOŠOVÁ, PhD.
  Vedúca CERTITECH
  Ing. Jaroslav KMENT
  Administratívno-technický zamestnanec

  Prílohy - CERTITECH