Metrológia

Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, teploty, vlhkosti, sily a zvuku. Kalibrácia elektrických veličín prístrojov. Kalibrácia momentových kľúčov, vodomerov a kalibrácia váh. Overovanie určených meradiel.


Akustický tlakOverovanie určených meradiel akustického tlaku pomocou pracovných etalónov laboratória.
  • zvukomery
  • pásmové filtre
  • meracie mikrofóny
  • akustické kalibrátory
  • osobné zvukové expozimetre

Výstupom je certifikát o overení a overovacia značka.

Akreditované metrologické laboratórium vykonáva aj kalibráciu meradiel akustického tlaku, výstupom je kalibračný certifikát.

Údaje o akreditácii:
Osvedčenie vydal: SNAS Bratislava
Číslo osvedčenia: K-021
Vydané: 10.10.2014
Koniec platnosti: 10.10.2019

Rozhodnutie o autorizácii
Číslo: 2013/900/005127/02227
Vydané: 21.10.2013
Koniec platnosti: 12.11.2018

Súvisiace dokumenty: Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2002 Z. z. v neskoršom znení.


Zoznam kontaktov

Peter PIKUS
Vedúci metrologického laboratória
Ing. Dušan LETKO
Pracovník laboratória
Branislav MATÚŠ
Pracovník laboratória
Marek PAVLÍK
Pracovník laboratória

Prílohy - METROLÓGIA