ATP - žiadosť 
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku / izotermickej skrine. 
Aktualizované 21.02.2019
ATP - žiadosť
Žiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického dopravného a prepravného prostriedku / izotermickej skrine.
Aktualizované 21.02.2019
DOC  [75 kB]
PDF  [57,43 kB]
ATP - príloha k žiadosti - zákon o telesných pozostatkoch 
Príloha o meraní teplôt úložného priestoru prepravných prostriedkov na uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov vybavených chladiacim zariadením 
Aktualizované 28.06.2018.
ATP - príloha k žiadosti - zákon o telesných pozostatkoch
Príloha o meraní teplôt úložného priestoru prepravných prostriedkov na uloženie ľudských pozostatkov a ostatkov vybavených chladiacim zariadením
Aktualizované 28.06.2018.
DOC  [31,5 kB]
PDF  [27,51 kB]
ATP - príloha k žiadosti 
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“ 
Aktualizované 20.06.2018.
ATP - príloha k žiadosti
Príloha o meraní súčiniteľa prestupu tepla “K“
Aktualizované 20.06.2018.
PDF  [142,01 kB]
RTF  [111,75 kB]
Inšpekčný výkon 
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ 
Aktualizované 27.9.2011
Inšpekčný výkon
Žiadosť o inšpekčný výkon § 14 odst. 1, písmeno b), d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ a TZ
Aktualizované 27.9.2011
PDF  [149,84 kB]
RTF  [319,4 kB]
Overenie odbornej spôsobilosti právnickej osoby - tvárniace stroje 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti právnickej osoby vykonávať skúšky tvárniacich strojov v prevádzke v zmysle čl. 7.3 zmena 4 STN 21 0700:1985 
Aktualizované 18.02.2021
Overenie odbornej spôsobilosti právnickej osoby - tvárniace stroje
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti právnickej osoby vykonávať skúšky tvárniacich strojov v prevádzke v zmysle čl. 7.3 zmena 4 STN 21 0700:1985
Aktualizované 18.02.2021
PDF  [145,18 kB]
RTF  [394,87 kB]
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ tlakové, zdvíhacie, plynové 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové zariadenie) 
Aktualizované 18.02.2021
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ tlakové, zdvíhacie, plynové
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ (tlakové, zdvíhacie, plynové zariadenie)
Aktualizované 18.02.2021
PDF  [213,15 kB]
RTF  [2,92 MB]
Projektová dokumentácia 
Žiadosť o o posúdenie 
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, 
- konštrukčnej dokumentácie, 
- technického zariadenia a technológie, 
- materiálu, 
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Aktualizované 18.02.2021
Projektová dokumentácia
Žiadosť o o posúdenie
- projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny,
- konštrukčnej dokumentácie,
- technického zariadenia a technológie,
- materiálu,
podľa § 14 odst. 1, písmeno d) Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Aktualizované 18.02.2021
PDF  [166,38 kB]
RTF  [2,89 MB]
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ elektrické 
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ elektrické 
Aktualizované 18.02.2021
Overenie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa - VTZ elektrické
Žiadosť o overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14 odst. 1, písmeno a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre VTZ elektrické
Aktualizované 18.02.2021


PDF  [217,27 kB]
RTF  [2,91 MB]
Žiadosť o certifikáciu SMK 
Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 alebo podľa EN ISO 13 485:2016. 
 
Aktualizované 09.03.2021
Žiadosť o certifikáciu SMK
Žiadosť o certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 alebo podľa EN ISO 13 485:2016.

Aktualizované 09.03.2021
DOC  [164,5 kB]
PDF  [211,56 kB]
Strojové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutie ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. o strojových zariadeniach / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES. 
Aktualizované 18.5.2021
Strojové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutie ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. o strojových zariadeniach / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES.
Aktualizované 18.5.2021
PDF  [376,48 kB]
RTF  [340,6 kB]
Jednoduché tlakové nádoby 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z. z. o jednoduchých tlakových nádobách (ďalej nariadenie) / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/29/EÚ 
Aktualizované 18.12.2020
Jednoduché tlakové nádoby
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z. z. o jednoduchých tlakových nádobách (ďalej nariadenie) / Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2014/29/EÚ
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [372,8 kB]
RTF  [324,49 kB]
Posúdenie zhody výrobkov 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby). 
Aktualizované 18.12.2020
Posúdenie zhody výrobkov
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby).
Aktualizované 18.12.2020


PDF  [299,88 kB]
RTF  [316,22 kB]
Rádiové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu (ďalej nariadenie) / Smernice 2014/53/EÚ. 
Aktualizované 08.08.2022
Rádiové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu (ďalej nariadenie) / Smernice 2014/53/EÚ.
Aktualizované 08.08.2022
PDF  [358,07 kB]
RTF  [354,03 kB]
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia 
Aktualizované 18.12.2020
Elektrické zariadenia z hľadiska EMC a LVD
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa smernice č. 2014/30/EÚ (EMC)/ Nariadenia vlády SR č. 127/2016 Z.z. o výrobkoch z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
a smernice č. 2014/35/EÚ (LVD)/ Nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z.z. o elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [522,26 kB]
RTF  [377,12 kB]
Plynové spotrebiče 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá  
Aktualizované 18.12.2020
Plynové spotrebiče
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [379,8 kB]
RTF  [362,24 kB]
Hračky 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb 
Aktualizované 18.12.2020
Hračky
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Smernice Rady 2009/48/ES / Zákona č. 78/2012 Z.z. týkajúcich sa bezpečnosti hračiek a na poskytnutie ďalších služieb
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [302,04 kB]
RTF  [327,09 kB]
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Nariadenia vlády SR č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií 
hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES.  
Aktualizované 18.12.2020
Emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Žiadosť na posúdenie zhody výrobkov podľa Nariadenia vlády SR č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií
hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES.
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [373,6 kB]
RTF  [346,45 kB]
Stavebné výrobky 
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011. 
Aktualizované 10.12.2018
Stavebné výrobky
Žiadosť o posúdenie parametrov stavebného výrobku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011.
Aktualizované 10.12.2018
PDF  [53,03 kB]
RTF  [354,94 kB]
ATEX 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EÚ (ATEX).  
Aktualizované 18.12.2020
ATEX
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EÚ (ATEX).
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [375,59 kB]
RTF  [368,64 kB]
Výťahy 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/33/EÚ (LIFTS). 
Aktualizované 18.12.2020
Výťahy
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu / Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/33/EÚ (LIFTS).
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [374,96 kB]
RTF  [370,51 kB]
Tlakové zariadenia 
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach. 
Aktualizované 18.12.2020
Tlakové zariadenia
Žiadosť o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/68/EÚ (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach.
Aktualizované 18.12.2020
PDF  [376,37 kB]
RTF  [367,52 kB]
Žiadosť o overenie odborných vedomostí 
Žiadosť o overenie odborných vedomostí podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024: 2012 
Aktualizované 31.3.2021
Žiadosť o overenie odborných vedomostí
Žiadosť o overenie odborných vedomostí podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024: 2012
Aktualizované 31.3.2021
PDF  [183,36 kB]
RTF  [164,72 kB]
Priebežný dohľad 
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. 
Aktualizované 8.10.2013
Priebežný dohľad
Žiadosť o vykonanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.
Aktualizované 8.10.2013
PDF  [38,76 kB]
RTF  [311,01 kB]
Zdravotnícke pomôcky 
Žiadosť o vykonanie skúšok elektromagnetickej kompatibility a skúšok základnej bezpečnosti pre zdravotnícku pomôcku. 
Aktualizované 01.10.2018
Zdravotnícke pomôcky
Žiadosť o vykonanie skúšok elektromagnetickej kompatibility a skúšok základnej bezpečnosti pre zdravotnícku pomôcku.
Aktualizované 01.10.2018
PDF  [35,13 kB]
RTF  [334,79 kB]
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
Žiadosť SOLAR KEYMARK 
Aktualizované 02.02.2017
Žiadosť SOLAR KEYMARK
Žiadosť SOLAR KEYMARK
Aktualizované 02.02.2017
PDF  [68,29 kB]
RTF  [4,54 MB]
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore 
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007. 
Aktualizované 11.4.2011.
Potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku na solárnom kolektore
Žiadosť o potvrdenie minimálneho ročného energetického zisku solárneho kolektora v zmysle čl. 5 odst. 2 k programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na základe uznesenia vlády SR č. 383/2007.
Aktualizované 11.4.2011.
PDF  [47,66 kB]