Novinky z TSÚ

Odhalenie busty Ing. Jána Zábojníka, CSc.

Riaditeľ nášho podniku v rokoch 1975 - 1990 sa významnou mierou zaslúžil o jeho rozvoj. Jeho pamiatku sme si uctili odhalením busty pri príležitosti nedožitých 89. narodenín.
Ing. Ján Zábojník, CSc., sa narodil 7. februára 1933 v Horných Semerovciach v okrese Levice. Po maturite na Vyššej priemyselnej škole strojníckej pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (dnešná Slovenská technická univerzita), odbor strojárstvo, ktorú ukončil v roku 1967. V roku 1982 obhájil vedeckú prácu v oblasti odvetvovej a priemyselnej ekonomiky a získal titul CSc. V roku 1959 sa oženil a s manželkou Martou vychovali dve deti – Jána a Katarínu.

Od 1. 2. 1969 sa stal vedúcim pobočky Strojírenského zkušebního ústavu Brno, pobočka Piešťany. Keď 1. 1. 1975 vznikol Československý ústav pre atestáciu prístrojov a zariadení ako právne samostatná štátna hospodárska organizácia, Ing. Ján Zábojník, CSc., sa stal jeho riaditeľom a významnou mierou sa zaslúžil o jeho rozvoj. Na čele podniku stál až do 17. septembra 1990. Zomrel 24. decembra 2016.

Významné udalosti:
• Výstavba nových objektov skúšobne (1973-1991).
• Začiatok činnosti v nových technicky náročných oblastiach a rozvíjanie existujúcich oblastí poskytovaných služieb: priemyselné armatúry, čerpadlá, klzné ložiská, prevodové zariadenia a spojky, chladiace a mraziace zariadenia, vzduchotechnické zariadenia, technická akustika a pod.
• Zavedenie výpočtovej techniky do procesov skúšania a vyhodnocovania meraní.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>