Novinky z TSÚ

Exkurzie pre študentov z univerzít v Trnave a Nitre

V mesiaci máj sa v TSÚ uskutočnili dve exkurzie pre študentov z univerzít v Trnave a Nitre.
Exkurziu pre študentov 3. ročníka STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave dňa 3.5.2018 zorganizoval Ing. Ivan Koblen, CSc., odborný asistent Ústavu integrovanej bezpečnosti Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v spolupráci s technickým vedúcim skúšobne RED a EMC TSÚ Ing. Tomášom Bednárikom a vedúcou obchodného oddelenia TSÚ Mgr. Katarínou Cíbikovou. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť študentov v rámci predmetu Technická normalizácia a skúšobníctvo s činnosťami TSÚ v oblasti posudzovania zhody.

Dňa 10.5.2018 sa na exkurzii v TSÚ zúčastnili študenti UKF v Nitre, odbor Hudba a zvukový dizajn, v sprievode doc. Mgr. Pavla Brezinu, PhD., zástupcu vedúceho katedry hudby na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Exkurziu v skúšobnom laboratóriu technickej akustiky sprevádzal odborným výkladom Ing. Dušan Miklo.
  • Nový zákon pre uvádzanie výrobkov na trh v SR

    Zákonom 56/2018 Z.z. sa dňa 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a mení sa zákon č. 529/2010 Z.z. o ekodizajne
    Viac info >>>

  • Nové nariadenie EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

    Technický skúšobný ústav získal notifikáciu pre nové NARIADENIE EP a R (EU) 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
    Viac info >>>