Novinky z TSÚ

CASP2021 - skúšky elektrických hračiek

Naša skúšobňa sa minulý rok zúčastnila projektu Európskej komisie na skúšky elektrických hračiek.

V roku 2021 zvíťazila predložená ponuka TSÚ Piešťany, š.p., na skúšky elektrických hračiek pre projekt CASP2021 v konkurencii medzinárodných skúšobní. Projekt zahŕňal skúšky štyroch kategórií elektrických hračiek: hračky na vozenie sa, hračky s batériami, hračky s lasermi a inými svetelnými zdrojmi a hračky na diaľkové ovládanie.

Kontrakt so zadávateľom tendra, ktorým je spoločnosť Ernst & Young, Belgicko, bol podpísaný v júni 2021 a od septembra prebiehali skúšky vzoriek. Na projekte okrem skúšobne TSÚ Piešťany, š.p., spolupracovali aj laboratórium Labeko s.r.o., Piešťany, ktoré vykonalo skúšky obsahu olova a kadmia, ako aj skúšky ftalátov v mäkkých plastoch, a Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, ktorý vykonal skúšky laserov a svetelných diód. Vzorky pre projekt boli odobraté orgánmi trhového dohľadu v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Malta, Fínsko, Švédsko, Francúzsko, Island, Írsko, Nórsko, Litva a Luxembursko. Celkovo bolo odobratých a skúšaných 130 vzoriek, z toho 22 vzoriek bolo určených pre deti do 36 mesiacov.

V januári 2022 sa konalo záverečné hodnotiace stretnutie k projektu v priestoroch TSÚ Piešťany, š.p., na ktorom sa online zúčastnili zástupcovia jednotlivých orgánov trhového dohľadu. Počas neho mali možnosť virtuálne si prezrieť skúšobné priestory, v ktorých prebiehali skúšky vzoriek, prerokovať so zástupcami laboratórií priebeh a výsledky testov a vyhodnotiť riziká vyplývajúce z výsledkov skúšok.Dňa 23. júna 2022 sa v Bruseli konalo záverečné stretnutie pre médiá, kde boli výsledky celého projektu prezentované širokej verejnosti.
Výsledky testov preukázali, že spomedzi skúšaných vzoriek požiadavkám noriem nevyhovelo 33% hračiek s batériami, 7% hračiek na vozenie, 2% hračiek s lasermi či inými svetelnými zdrojmi a 5% hračiek na diaľkové ovládanie. Čo sa týka predajných kanálov, z hračiek odobratých v kamenných predajniach bolo nevyhovujúcich 17%, kým z hračiek z online obchodov bolo nevyhovujúcich až 47%. Z výsledkov podľa vekovej kategórie vyplynulo, že z hračiek pre deti nad 36 mesiacov nevyhovelo 27% vzoriek, kým z hračiek do 36 mesiacov to boli 4%. Viaceré nedostatky sa týkali označovania, upozornení a pokynov na obsluhu pribalených k výrobkom, kde nevyhovelo požiadavkám až 49 zo 130 vzoriek. Ďalšie nedostatky sa týkali možnosti vybrať batériu z hračky bez nutnosti použitia náradia, možnosti aktivácie elektrickej kolobežky počas nabíjania, nedostatočnej odolnosti vonkajších častí voči vysokej teplote, prekročenia limitnej hodnoty lúča pri laserových hračkách, prekročenia prípustných limitov na obsah olova a kadmia (26 výrobkov), ako aj prekročenia prípustného obsahu ftalátov (7 výrobkov).

Z prezentovaných výsledkov boli orgánmi trhového dohľadu jednotlivých krajín vyvodené príslušné závery a vyhodnotené riziká, ktoré je potrebné zohľadňovať pri uvedených skupinách elektrických hračiek. Aj týmto spôsobom sa pomáha zvyšovať bezpečnosť výrobkov, ktoré sú uvedené na trhu Európskej únie, najmä tých, ktoré sú určené pre najzraniteľnejších spotrebiteľov — deti.
  • Výsledky verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany

    V mesiaci september 2022 zasadala komisia k návrhom Verejnej súťaže na realizáciu umeleckého diela v priestoroch TSU Piešťany. Ako člen komisie s aprobáciou výtvarná teória a dejiny umenia z poverenia vedenia vám oznamujeme nasledovné výsledky Verejnej súťaže.
    Viac info >>>

  • Verejná súťaž na realizáciu umeleckého diela.

    Vyhlasujeme verejnú súťaž na návrh a realizáciu umeleckého diela v interiéri budovy TSÚ PIEŠŤANY, š. p.
    Viac info >>>