Overovanie bezpečnosti technických zariadení - OPO

OPRÁVNENÁ PRÁVNICKÁ OSOBA - OPO - Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa a osôb


Preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb
CERTICOS má oprávnenie vykonávať certifikáciu osôb podľa požiadaviek normy EN ISO/IEC 17024:2012.

Výstupným produktom poskytnutej služby certifikačného orgánu osôb je:
 • medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti v rozsahu akreditácie Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy EN ISO/IEC 17024:2012, viď rozsah akreditácie,
 • osvedčenie na činnosť revízneho technika
 • preukaz na obsluhu VTZ
 • osvedčenie na opravu, rekonštrukciu a montáž VTZ


CERTICOS je oprávnený vykonávať uvedenú činnosť na základe oprávnenia č. OPO - 0001/2010 od Národného inšpektorátu práce udeleného podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

CERTICOS podľa rozsahu akreditácie overuje odborné vedomosti fyzickej osoby na vykonávanie:
 • odborných prehliadok a skúšok na VTZ u revíznych technikov podľa §16 (tlakové, plynové a zdvíhacie VTZ) a §24 (VTZ elektrické)
 • obsluhy (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §17
 • opráv (tlakových, plynových a zdvíhacích VTZ) podľa §18
 • projektovania (elektrických VTZ) podľa ISO/IEC 17 024


CERTICOS poskytne po udelení certifikátu certifikačnú značku, kde je uvedený názov certifikačného orgánu, norma a evidenčné číslo certifikátu (osoby). Túto certifikačnú značku môže certifikovaná osoba používať na korešpondenciu, na vizitky a reklamné materiály prezentujúce organizáciu.

Termíny overovania odborných vedomostí:
Overovanie odborných vedomostí podľa §14, ods.1, písm. c) a podľa §16, ods.1 zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a postupov overovania odborných vedomostí v súlade s ISO/IEC 17024:2012 je plánované v nasledujúcich termínoch:

 • 09.12.2022, 08:00 pracovisko Žilina
 • 09.12.2022, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 13.01.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 13.01.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 27.01.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 27.01.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 10.02.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 10.02.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 24.02.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 24.02.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 10.03.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 10.03.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 24.03.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 27.03.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 14.04.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 14.04.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 28.04.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 28.04.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 12.05.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 12.05.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 26.05.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 26.05.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 09.06.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 09.06.2023, 09:00 pracovisko Piešťany
 • 23.06.2023, 08:00 pracovisko Žilina
 • 23.06.2023, 09:00 pracovisko Piešťany


Adresy pracovísk:
  Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
 • Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., regionálna kancelária Dlhá 88, 010 09 Žilina

Žiadosť na overenie odborných vedomostí si môžete stiahnuť na našej webstránke v sekcii NA STIAHNUTIE/ ŽIADOSTI.

Na skúšku si so sebou prineste:
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz) a originál žiadosti (ak nebola už inak doručená),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
   • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe,
    • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu súvisiacu s požadovanou činnosťou (nie staršie ako 6 mesiacov),
     • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy.

     Požadované doklady prineste buď overené, alebo kópie spolu s originálmi na overenie pravosti.

     Vydané certifikáty CERTICOS
     Vydané osvedčenia
     Vydané preukazy


Prílohy

94-001_opo_2017_sk.pdf opo 2017 sk.pdf [10,49 MB]


Zoznam kontaktov

Dana PRÁŠKOVÁ
Pracovníčka CERTICOS
Ing. Marián KOVÁČ
Zástupca vedúceho inšpekčného orgánu, vedúci kancelárie Žilina

Prílohy - CERTICOS